Sünnilik nasıl çıktı?

Paylaş

Değerli Kardeşim:

İslam dünyasının büyük bir çoğunluğunu oluşturan Sünnilik sadece bir isim, sıfat veya mezhep değil, bütünüyle bir yaşam tarzıdır ki, tamamen Kitap ve Sünnete uygun olarak İslâm’ın hayata tatbikidir.Ehl-i sünnete bağlı olanlara “sağlam ve doğru inancı benimseyenler” anlamında “Sünnî” adı verilir.Sünni kelimesi, tabiînden Saîd b. Cübeyr’e (ö. 95/713) nisbet edilen bir rivayetten anlaşıldığına göre ilk defa I. yüzyılın sonuna doğru (VIII. yüzyılın başları) ortaya çıkmış olmalıdır. (Fığlalı, Çağımızda Îtikadî İslâm Mezhepleri, s. 54)Ehl-i sünnet mensupları, “ehl” kelimesine “hadis, cemaa, istikame, hak, iman, isbat” kelimeleri eklenerek oluşturulan terkiplerle ve “sıfâtiyye” (ilâhî sıfatları benimseyenler), “fırka-i nâciye” (kurtuluşa eren zümre) ve “sevâd-ı a‘zam” (büyük çoğunluk) tabirleriyle de anılır.

Günümüze ulaşan kaynaklar içinde Ehl-i sünnet tabirine yer veren en eski eser, Ahmed b. Hanbel’e atfedilen er-Red ale’z-zenâdıka ve’l-Cehmiyye’dir. (s. 96)Onu Dârimî’nin es-Sünen’i (Muķaddime, 23), Müslim’in Sahihi (Muķaddime, 1), İbn Şâzân en-Nîsâbûrî’nin el-Îzâh’ı (s. 93-94) ve İbn Kuteybe’nin el-İħtilâf fi’l-lafz,’ı (s. 67-68) takip eder.

Bu bilgiler, Ehl-i sünnet’in III. (IX.) yüzyılda itikadî bir mezhep olarak teşekkül ettiğini, başka bir deyişle ehl-i bid‘atın zuhurundan sonra muhafazakar çoğunluğun bu isimle anılmaya başlandığını kanıtlar. 

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz