El-Hâfızu’l-Kebir Ebu Bekr İbnu Hammâm Abdurrezzâk es-San’ânî (126/743-211/826).

Yemen’in büyük muhaddislerindendir. Babası Hemmâm, amcası Vehb, Ma’mer İbnu Râşid, Ubeydullah İbnu Ömer el-Amrî, Eymen İbnu Nâil, İkrime İbnu Ammâr, İbnu Cüreye, Evzâî, İmam Mâlik, es Süfyâneyn, Zekeriya İbnu İshâk el-Mekkî gibi pek çok meşhurları dinleme imkânını bulmuştur. Şam’a ticâri maksadla yaptığı bir seyahat, bir çok büyük hadîsçilerle karşılaşmasına imkân tanımıştır. Kendisinden İbnu Uyeyne, Mu´temir İbnu Süleymân (ki her ikisi de şeyhlerindendir). Vekî´, Ebu Usâme, Ahmed, Ishâk, Ali İbnu´l-Medînî, Yahya İbnu Ma´în, Ebu Heyseme, Ahmed İbnu Sâlih, Muhammed İbnu Yahya ez-Zühlî, vs. pek çok tanınmış muhaddisler hadîs rivâyet etmiştir.

Ahmed İbnu Salih el-Mısrî der ki: “Ahmed İbnu Hanbel’e: “Hadîste, Abdurrezzâk’tan daha hasen birini gördün mü?” diye sordum da bana “Hayır!..” cevabını verdi”. Ebu Zür’a ed-Dımeşkî de Abdurrezzak’ın rivâyetlerinin sâbit olduğunu belirtmiş, Ma’mer de, kendisinden hadîs alan dört kişiyle kıyaslayarak Abdurrezzak’ı yüceltmiş ve: “Eğer yaşarsa âlimler onu görmek için uzak diyarlardan kendisini ziyarete gelecektir.” demiştir.

MUSANNAF´ına gelince günümüze kadar gelebilmiş ve onbir cilt halinde basılmıştır. Zehebî’nin tâbiriyle büyük bir “ilim hazînesi”dir. İçerisinde 21.033 adet hadîs mevcuttur. Son kısmını (10. cilt 379 sayfadan itibâren) Ma’mer İbnu Râşid’in el-Câmi’i teşkil eder. el-Cami’in Ma’mer’den rivâyeti de Abdurrezzâk vâsıtasıyla yapılmaktadır.

Bu Musannafın tertib hususiyetleri daha sonra te’lif edilenlere yakınlık arzeder. Onlar´ın çoğunda görüldüğü gibi bu da Kitâbu’t-Tahâretle başlar, Kitâbu’l-Hayz, Kitâbu’s-Salât, Kitâbu’l-Cum’a, Kitâbu’l-Fedâilu’l-Kur’ân, Kitâbu’l-Cenâiz gibi ibâdâta müteallik bölümlerden sonra… Kitâbu’l-Ferâiz, Kitâbu Ehli-l-kitâbeyn diye muâmelât bahisleriyle devam ederek Ma’mer´in “Kitâbu’l-Câmi”ine ulaşır. El-Cami’de “Kitap” diye ana bölümler yoktur, 282 adet bâb vardır. Bâblar, müstakil üniteler olup çoğu kere bir önceki veya bir sonraki bâbla mantıkî bir irtibat taşımaz. Bâblar birçok hadîsi içine alır, az da olsa tek hadîsten müteşekkil bâblar da mevcuttur.

(Prof. Dr. İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

HAZRETİ MERYEM HAZRETİ HARUN’UN KIZ KARDEŞİ Mİ? YOKSA MERYEM OĞLU HZ. İSA İLE MUSA VE HARUN PEYGAMBERLER ARASINDA ASIRLAR VAR, BU BİR İSİM BENZERLİĞİ MİDİR?

YAŞLI BABASINI KIZI BANYO YAPTIRABİLİR Mİ? DEDEM YAŞLI OLDUĞU İÇİN BANYO YAPAMIYOR, OĞULLARININ İKİSİ DE BANYO YAPTIRMIYOR, UTANIYORUM DİYORLAR. DEDEMİ ANNEM VE DİĞER KIZLARI BANYO YAPTIRIYORLAR. HEM DE ŞORT VEYA KÜLOT OLMADAN, ÇIRILÇIPLAK…

KUR’AN-I KERİM’İ ARAPÇA OKUMAK ŞART MI?

BEN GÜZEL SANATLAR’DA OKUYORUM VE RESİM BÖLÜMÜNDEYİM AMA RESMİN DİNİMİZCE HARAM OLDUĞUNU ÖĞRENDİM. BEN RESMİ TAPMAK İÇİN YAPMIYORUM. BU ŞEKİLDE GÜNAH OLUR MU?

ALLAH’IN BİZDEN RAZI OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?