Allah her insana sonsuz, ebedi bir yaşam ve var olma arzusu ve isteği verdiğine göre, bu arzu ve isteğin karşılığını ebedi bir alemde ebedi var ederek verecektir.

Çünkü “Eğer Allah vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi.” diye güzel bir söz var. Örneğin, rızk vermek istemeseydi, açlığı, susuzluğu vermezdi. Yemek, içmek arzusunu vermezdi. 

Ebedi yani sonsuz cennet, Allah’ın sonsuz rahmetin, merhametin, lütfunun, ihsanının… bir göstergesidir. Sonsuz olan bu sıfatlar, elbette sonsuz tecelli edeceklerdir.

Bu dünyada nasıl idamı hak edenlerin cezası müebbet hapse çevrilerek onlara mükafat verilir. Aynen öyle ebedi cehennem ise, adaletinin tecellisi ile beraber, inkar ve isyanlarıyla idam olmayı hak edenlerin ebedi hayat olan ahirette müebbet cehenneme çevrilmesi Allah’ın yine sonsuz rahmetinin, merhametinin, lütfunun, ihsanının.. ayrı bir göstergesidir.

Allah’ın bizi ebedi olarak cennette nimetler içinde yaşatmasının birçok hikmetlerinden bahsedilebilir:

a) Allah’ın sonsuz rahmeti, keremi, cömertliği bu durumu gerektirmektedir. Çünkü,

“Hiç mümkün müdür ki: Nihayetsiz cûd u sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedî cemal, kusursuz ebedî kemal; bir dâr-ı saadet ve mahall-i ziyafet içinde daimî bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak ayinedarları, mütehayyir seyircileri istemesinler?” (bk. Nursi, Sözler, s. 67).

b) En mükerrem mahluk olarak yaratılan insanın en korkunç bir hiçliğe düşmemesi için ebedileşip ilahi ibka ile bakileşmesi, yaratıcının kusursuz ve noksansız mükemmel olan isim ve sıfatlarının bir tezahürüdür. Evet, 

“Bu ebedî sehavet, tükenmez servet ebedî bir ziyafetgâhı ister ve devam ile muhtaçların da devam-ı vücudunu iktiza eder. Zira nihayet bir sehavet, harika bir kerem, daima halka ihsan ve inam etmek iktiza eder. Bu ise, ihsan ve inamlara minnettar ve muhtaç olanların devam-ı vücudlarını ister.” (bk. Mesnevi-i Nuriye, s. 41).

c) İnsan gibi mükerrem dostlarını küstürmemek Allah’ın sonsuz rahmet, adalet, hikmet ve şefkatinin bir gereğidir. Zira;

“(dünyada insanlar için yapılan) bu kadar kıymettar ihsanlar ve nimetler ve bu kadar fevkalâde masraflar ve ikramlar işaret belki şehadet eder ki:

Misafirlerine burada böyle merhametler yapan kudretli, keremkâr Zât-ı Rahîm, bütün ettiği masrafı ve ihsanı, kendini sevdirmek ve tanıttırmak neticesinin aksiyle, yani bütün mahlukat tarafından ‘Bize tattırdı, fakat yedirmeden bizi i’dam etti.’ dememek ve dedirmemek ve saltanat-ı uluhiyetini iskat etmemek ve nihayetsiz rahmetini inkâr etmemek ve ettirmemek ve bütün müştak dostlarını mahrumiyet cihetinde düşmanlara çevirmemek noktalarından, elbette ve her halde ebedî bir âlemde, ebedî bir memlekette, ebedî bırakacağı abdlerine (kullarına), ebedî rahmet hazinelerinden, ebedî cennetlerinde, ebedî ve cennete lâyık bir surette meyvedar eşcar ve çiçekli nebatlar ihzar etmiştir.

Buradakiler ise, müşterilere göstermek için numunelerdir.” (bk. Asa-yı Musa, s. 205).

d) Allah’ın sermedî cemali, kemali, ebedî dostluğu fâni olan aynalara razı olmaz. Evet,

“Madem cemal, kemal, rahmet bâkidirler ve sermedîdirler; elbette o cemal-i bâkinin âyine-i müştakı ve o kemal-i sermedînin dellâl-ı âşıkı ve o rahmet-i ebediyenin muhtac-ı müteşekkiri olan insan, bâki kalmak için, bir dâr-ı bekaya girecek ve o bâkilere refakat için ebede gidecek ve o ebedî cemal ve o sermedî kemal ve daimî rahmete, ebed-ül âbâdda refakat etmek gerektir, lâzımdır.

Çünkü ebedî bir cemal, fâni bir müştaka ve zâil bir dosta razı olmaz. Çünki cemal, kendini sevdiği için, sevmesine mukabil muhabbet ister. Zeval ve fena ise, o muhabbeti adavete kalbeder, çevirir” (bk. Lem’alar, s. 355).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KIYAMET NEDEN GİZLİ TUTULMUŞTUR?

MÜSLÜMANLAR DÜNYADA GERÇEKTEN ÇOK DAHA BÜYÜYECEK. VE ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAK AMA KIYAMETİN KOPMASI ZAMANINDAN ÖNCE İNSANLAR TEKRAR SAPITACAK; NEDEN NERDEYSE MÜSLÜMAN KALMAYACAK HALE GELECEK DÜNYA?

2020 NEYİN HABERCİSİ – KIYAMET ALAMETLERİ?

KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?

UZAYDA NASIL ORUÇ TUTUP NAMAZ KILINIR?