Kabirde azap çeşitleri, şüphesiz herkes için aynı olmayacaktır. Ve kimin ne şekilde azap çekeceğini de en iyi bilen Allah’tır. Ancak Peygamber Efendimiz (asm)’den gelen haberlerde bildirilen azap şekillerini şöyle sıralamak mümkündür:

a) Kabir Sıkması:
Hz. Aişe validemizden rivayet edildiğine göre Rasulullah (asm) şöyle buyurmuştur: “Muhakkak kabrin bir sıkması vardır ki, eğer ondan kimse kurtulacak olsaydı Sa’d b. Mu’âz kurtulurdu.” (A b. Hanbel, Müsned, c. VI, s. 55, 98)

Kabir sıkması, kabrin iki yanının ölüyü sıkıştırmasıdır ve geneldir. Hadislerde istisna edilenlerden başka, mü’min olsun kâfir olsun, ister itaatkâr isterse âsi olsun, bundan hiç kimse kurtulamaz. (el-Cisr, Hüseyin Ef. el-Husûnu’1-Hamîdiyye, s. 149.) Öyleyse herkes mi kabirde azap görecek?

“Kabir sıkmasının aslı, kabrin ölüyü kucaklamasıdır. Çünkü insanlar topraktan yaratıldılar. Ve uzun müddet ondan ayrı kaldılar. Tekrar toprağa döndükleri zaman, evlâdından uzun müddet ayrı kalan ananın evladını kucakladığı gibi, toprak da onları sıkar. Ama mü’min ve itaatkâr olanları şefkatle, âsi olanları da kızarak, gazapla tabii.” (Suyûti, Ş. Sudur, v. 47 a)

Nitekim Hz. Aişe validemiz bir gün Rasul-i Ekrem (asm) Efendimize şöyle diyor:
“Ey Allah’ın Rasûlü, sen bana Münker ve Nekir’in seslerini ve kabir sıkmasını anlattığın günden beri hiçbir şeyden tat alamaz oldum.”
Bunun üzerine Rasulullah (asm): “Ey Aişe, Münker ve Nekir’in sesleri mü’mine, gözdeki sürme gibi gelir. Kabir sıkması da mü’mine, şefkatli bir ananın yavrusunun başını okşaması gibidir. Ama ya Aişe, şakilere (âsi olanlara) yazıklar olsun ki, onlar kabirlerinde düz ve sert taş üzerine yumurtanın çarpıldığı gibi sıkıştırılacaklardır.”
(Beyhakî İsbatu Azabul Kabr . 39 a)

b) Tokmakla Vuruş:
Peygamber Efendimiz (asm) den Enes b. Mâlik yoluyla rivayet edilen kabir suâli hakkındaki hadisin sonunda kâfir ve münafıklar cevap veremeyince enselerine tokmakla vurulacağı haber veriliyor.
Rasulullah (asm):
“…Sonra onun (kâfir veya münafığın) ense köküne öyle bir vurulur ve o (o vuruşun acısıyla) öyle bir feryad eder ki, onun feryadını, insan ve cinler hariç, kendisine yakın olan her mahluk duyar.” (Buhârî, Sahih, Cenâiz, 66, c. II)
buyurarak bunu anlatmaktadır. Hadisin Ebû Sa’id el-Hudri’den gelen rivayetlerinde ayrıca onlar için kabirlerinden Cehennem’e bir kapı açılacağı zikredilmekte ve tokmakla vurulduğunda feryadını, insan ve cin haricinde bütün mahlukâtın işiteceği kaydedilmektedir. (A b. Hanbel, Müsned, c. III, s. 3-4) Bu vuruş, şüphesiz kabirde azap içindir ve azap çeşitlerinden biridir.

c) Cehennemlik Olan Kişiye Akşam-Sabah Cehennemdeki Yerinin Gösterilmesi:
Abdullah b. Ömer’den rivayet edilen bir hadisinde Peygamber Efendimiz (asm):
“Sizden biriniz vefat ettiğinde, sabah ve akşam ona kendi oturacağı makamı gösterilir. O kimse cennetliklerden ise, cennetliklerin makamlarından bir makam (yani kendisinin Cennet’te varacağı makam) gösterilir. Ve ona: Burası senin kıyamet gününde gönderileceğin makamdır (yerindir), denir.” buyurmaktadır. (Buhârî, Sahih, Cenaîz, 88, c. II)

Bu görme esnasında: “İşte senin yerin burasıdır.” denmesi, cehennemlikler için en büyük azaptır. Çünkü bu gösterme akşam-sabah tekrarlanacağına göre ve kıyametin de ne zaman kopacağını Allah’dan başka kimse bilmediğine göre, kendisine Cehennem’deki varacağı yer gösterilen kişi, kabirde geçirdiği her dakikasını, her anını, kendisine gösterilen Cehennem azabına düştüm düşeceğim korkusuyla geçirecektir.

d) Yılan-Çıyan ve Haşerâtın Kabirde Ölüyü Isırması ve Sokması:
Peygamberimiz (asm), Tâhâ Suresi’ndeki: “…Muhakkak onun için dar bir geçim vardır.” (Tahâ, 20/124.) âyetinin kabir azabı hakkında indiğini haber vererek:

“Allah’a yemin olsun ki, ona (kâfire) doksan dokuz tinnîn gönderilir (saldırtılır). Tinnîn nedir bilir misiniz? Her birinin dokuz başı olan doksan dokuz yılan. Kıyamet gününe kadar onun cismine üfürürler, sokarlar ve onu tırmalarlar.” (Beyhakî, İsbatu Azabul Kabr, v. 32)
buyurmuştur. Ebû Sa’id el-Hudrî de: “Buradaki dar geçimden kasıt, doksan dokuz Tinnin’in (ejderhanın) onu kabrinde sokmasıdır.” demiştir. (Beyhakî, İsbatu Azabul Kabr, v. 31 b.)

Hz. Âişe validemizden de bu hususta:
“Kâfire kabrinde kudurmuş akrepler saldırtılır ve onun etini başından ayaklarına kadar yerler. Sonra ona tekrar et giydirilir ve bu sefer de ayaklarından başlayarak başına kadar yerler ve böylece azap devam edip gider.” (Beyhakî, İsbatu Azabul Kabr, v. 53 b) dediği nakledilir. Buna göre kabirde haşere ve yılanların insanı yiyip sokması şeklinde de azap edilmektedir kâfirlere.

e) Bazı Kötü Kimseleri Toprağın Kabul Etmeyip İbret Olsun Diye Dışarı Atması:
İmam Buhârî, Enes b. Mâlik’den naklen şöyle bir olay anlatır:

“Neccaroğullarından Hristiyan bir adam vardı. Müslüman olup Bakara ve Âl-i İmrân surelerini okumuştu. Peygamber (asm)’a da vahiy yazardı. Bu adam irtidat ederek (İslâm’dan çıkarak) Hristiyanlığa döndü ve: ‘Muhammed bir şey bilmez. Ancak benim kendisine yazdığım şeyleri bilir.’ demeğe başladı. Allah onu vefat ettirince, Hristiyanlar gömdüler. Fakat sabah olunca gördüler ki gömüldüğü yer onu dışına atmıştı. Bunun üzerine Hristiyanlar:

‘Bu, Muhammed ile ashabının işidir. Onların arasından çıkıp kaçtığı için bu din kardeşimizin ölüsünden kefenini soydular ve onu meydanda bıraktılar.’ diye iftira ettiler. Derin bir çukur kazarak onu oraya gömdüler. Fakat ertesi sabah, gömüldüğü yerin onu yine dışarı attığı görüldü. Hristiyanlar yine:

‘Bu, Muhammed ile ashabının işidir. Onların arasından çıkıp kaçtığı için bu din kardeşimizin ölüsünden kefenini soydular ve onu dışında bıraktılar.’ dediler. Bir yerde yine bir çukur kazdılar. Güçleri yettiği kadar derinleştirdiler. Fakat sabah olunca o yerin de onu dışarı attığı görüldü. Bunun üzerine Hristiyanlar, bu işin insanlar tarafından yapılmadığını anladılar ve onun ölüsünü açıkta bıraktılar.”
(Buhârî, Sahih, Menâkıb, 25)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Kabir Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

KABİR AZABININ YA DA NİMETLERİNİN SEBEPLERİ NELERDİR? KABİR AZABI ÇEKMEYECEK OLANLAR KİMLERDİR?

ŞEHİTLER KABİR AZABI ÇEKER Mİ, KUL HAKLARI AFFEDİLİR Mİ, ŞEFAAT HAKLARI VAR MIDIR, CESEDLERİNİN ÇÜRÜMEDİĞİ DOĞRU MU?

AYAKTA İDRAR YAPMANIN GÜNAHI VAR MI? İNSAN ÖLDÜKTEN SONRA KABİR AZABININ AYAKTA İDRAR YAPMAKLA BAŞLAYACAĞI DOĞRU MU?

RUHUMUZ KABİRDEN SONRA HANGİ SAFHALARDAN GEÇİYOR?

BİZLER ÖLDÜKTEN SONRA, KABİR HAYATI NASIL OLACAK VE BİZLER KABİRDE NELERLE KARŞILAŞACAĞIZ?