Değerli kardeşimiz,

Bu konuda çok açık hüküm olmamakla birlikte, bazı alimler kıyamette her şeyin yok olacağı görüşündedirler ve şu ayet-i kerimeyi buna delil getirirler:

“Allah’ın zatından başka her şey helak olacaktır.” (Kasas, 88)

Ancak,  ayet-i kerîmede geçen “halikün” ibaresine bazı zatlar “helak olucudur”  manası vermişlerdir. Yani her şeyin mahiyetinde helak olabilme özelliği vardır, ancak Cenâb-ı Hak dilerse helak eder, dilerse varlığını devam ettirir.

Şu var ki, kıyametle başlayacak yeni dönem hakkında “neş’e- i uhra” yani ikinci yaratılış denildiği ve bu dünyadaki her şeyin ahirettekilere göre gölge gibi zayıf kalacağı düşünülürse, kıyamet hadisesiyle bütün mahlukat yok olmasalar bile, her şeyin o aleme uygun yeni bir mahiyete bürüneceğinde şüphe yoktur.  Bediüzzaman hazretlerinin ifade ettiği gibi o alem “taşıyla, toprağıyla hayattardır. Sen bir ağaca gel desen hemen gelir.” 

Taşın ve ağacın bu kadar değişeceği ahiret aleminde, bu terakki yolculuğundan bütün eşya hissesini alacaktır. Ne cennetin bağları dünya bahçelerine benzer, ne cehennemin ateşi dünya ateşine.  Bu değişimle, eşyanın dünyadaki halleri bir bakıma helak olmuş, ortadan kalkmış gibi olur.

İbrahim Suresinin 48. ayeti bu hakikati şöyle beyan etmektedir:

“O gün yer, başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar Bir ve Kahhar olan Allah’ın huzuruna çıkarlar.”

Alimlerimiz, ayette yer ve göklerin başka şekle girmesi haberinden hareketle, kıyamette bunların tamamının ortadan kalkacağı kanaatine varmışlardır. Ancak, “dönüştürülme” hadisesi tümden yok olma şeklinde mi olacaktır, yoksa farklı bir mahiyet kazanma şeklinde mi? Bu konuda kesin bir hüküm verilmemiştir.

Yukarıda sözünü ettiğimiz ayet-i kerimeye verilen üç farklı meali burada nakledelim:

Diyanet :   ...  O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. …

Elmalılı:     ... O’nun vechinden başka her şey helaktedir,…

Ö. N. Bilmen: …  O’nun zatından başka her şey helk olucudur. … 

Bediüzzaman Hazretleri de 26. Söz Kader Risalesi’nin zeylinde bu ayet-i kerimeye şu manayı verir:

Her şeyin mana-yı harfiyle helak olmayıp ancak mana-yı ismiyle helak olur.  Mesela, insan ömrü Allah yolunda harcanmışsa helak olmaz, daha güzel bir hayatı netice verir. Yanlış yollarda tüketilen bir ömür ise gerçekten helâk olur, mahvolur, gider.

Kaynak: Sorularla İslamiyet