İman, lügatte, bir şey’e tereddütsüz inanmak ve kesin olarak, içten ve yürekten bağlanmak demektir.

Dinî mânâsı ise, Allah’ın varlığına, birliğine, tereddütsüz inanmak ve Hz. Muhammed’in (asm) peygamber olduğunu ve bize bildirdiği şeylerin hepsinin hak ve doğru bulunduğunu, hiçbir şübhe duymadan kabûl ve tasdik etmektir.

İman iki kısma ayrılır:

1. İcmalî îman,

2. Tafsilî îman.

Peygamberimizin Allah’tan alıp haber verdiği şeylerin hepsine birden, topluca inanmak demektir.

Bir kimse, mânâsını bilerek ve kabûl ederek:

“Lâ ilâhe illâllah Muhammedün Resûlüllah” dese icmalî olarak îman etmiş olur.

Bu cümleye, Kelime-i Tevhid denir. Mânâsı şudur:

Lâ ilâhe illâllah: Allah’dan başka hiçbir ilâh ve hakikî ma’bud yoktur.

Muhammedün resûlüllah: Muhammed (asm), Allah’ın Resûlü ve Peygamberidir.

Peygamberimizin Allah’tan haber verdiği şeylerin herbirini delilleriyle bilip inanmaktır. Diğer bir ifadeyle, dinin zaruriyatını bütün tafsilât ve teferruâtıyla öğrenip tasdik etmek demektir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet