Değerli kardeşimiz,

Kur’an’da bazı sure ve ayetlerin fazileti diğerlerine göre daha fazladır. Kur’an-ı Kerim’den surelerin ve ayetlerin faziletleri hakkında hadis-i şerifler şöyledir:

1. Râvi, Ebu Hüreyre. Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Kur’an-ı Kerim’de otuz ayetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu süre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah’ın onu affetmesini sağlar. Bu süre Tebarekellezi bi-Yedihi’l’Mülk’dür.”

Ebu Davud’daki rivayette: “Okumak suretiyle) arkadaşlığını kazanan kimseye sure şefaat eder.” denilmiştir.  [Ebu Davud, Salat 327, (1400) (veya Ramazan 10); Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 9, (2893)]

2. Râvi, İbnu Abbas. Tirmizi’de, İbnu Abbas’tan gelen bir diğer rivayette, İbnu Abbas (ra) Resulullah (sav)’ın şöyle dediğini belirtir:

“Bu sure (kabir azabına, veya kabir azabına sebep olan günahlara karşı) engeldir, bu sure kurtuluş sebebidir, kişiyi kabir azabından kurtarır.”

Rezin şunu ilave etmiştir: “İbni Şihab demiştir ki: “Humeyd İbnu Abdirrahman’ın bana haber verdiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur: “Mülk suresi, kabirde, arkadaşı yerine mücadele eder (ve onu azabtan korur). [Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 9, (2892)]

3. Râvi, İbnu Mes’ud. Resulullah (sav) şöyle buyurdular:

“Bakara Suresinin sonundaki iki ayeti geceleyin kim okursa o iki ayet ona kafi gelir.” [Buhari, Megazi 12, Fedailu’l-Kur’an 10, 17, 37; Müslim, Müsafirin 255, 256, (807-808); Ebu Davud, Salat 326, (1397); İbnu Mace, 183, (1369); Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 4, (2884)]

4. Râvi, Ebu Ümame. Hz. Peygamber (sav)’i işittim, diyordu ki:

“Kur’an-ı Kerim’i okuyun. Zira Kur’an, kendini okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir. Zehraveyn’i yani Bakara ve Al-i İmran surelerini okuyun! Çünkü onlar kıyamet günü, iki bulut veya iki gölge veya saf tutmuş iki grup kuş gibi gelecek, okuyucularını müdafaa edeceklerdir. Bakara suresini okuyun! Zira onu okumak berekettir. Terki ise pişmanlıktır. Onu tahsil etmeye sihirbazlar muktedir olamazlar.” [Müslim, Müsafirin, 252, (804)]

5. Râvi, Enes. Resulullah (sav) buyurdular ki:

“İza cae nasrullahi ve’l-feth” süresi Kur’an-ı Kerim’in dörtte birine denktir.” [Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 10, (2897)]

6. Râvi, İbnu Abbas.

“Cibril (a.s.), Hz. Peygamber (sav)’in yanında otururken yukarıda kapı sesine benzer bir ses işitti. Başını göğe doğru kaldırdı. Cibril (a.s) dedi ki: ‘İşte gökten bir kapı açıldı, bugüne kadar böyle bir kapı asla açılmamıştır.” Derken oradan bir melek indi. Cibril (a.s.) tekrar konuştu: ‘İşte arza bir melek indi, şimdiye kadar bu melek hiç inmemiştir.’ Melek selam verdi ve Hz. Peygamber (sav)’e: ‘Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar, senden önce başka hiçbir peygambere verilmemişlerdi: Onların biri Fatiha suresi, diğeri de Bakara suresinin son kısmı. Onlardan okuduğun her harfe mukabil sana mutlaka büyük sevap verilecektir.’ dedi.” [Müslim, Müsafirin 254; Nesai, İftihah 25].

7. Ravi, Ebu Hüreyre. Resulullah (sav) buyurdular ki:

“Kim geceleyin Duhan suresini okursa, yetmiş bin melek kendisine istiğfar ettiği halde sabaha erer.” [Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 8, (2890)]

Kaynak: Sorularla İslamiyet