Değerli kardeşim,

İlk İnsanın Yaratılışı

1. Topraktan Hz. Âdem’in Yaratılışı

Kur’ân’da insanın yaratılış merhalelerinin tafsilatlı bir şekilde anlatıldığını görüyoruz. Bu âyetleri şöyle sıralayabiliriz:

“Sizi topraktan yarattıktan sonra beşer olarak yeryüzünde yayılmanız da O’nun ayetlerindendir.”(1)

“Sizi çamurdan yarattı…”(2)

“İnsanı süzülmüş çamurdan yarattık.”(3)

“Onları yapışkan bir çamurdan yarattık.” (4)

“Gerçekten biz insanı kara çamurdan oluşmuş kuru balçıktan yarattık.”(5)

“İnsanı kiremit gibi sertleşmiş balçıktan yarattı.”(6)

Görüldüğü üzere bu ayetlerde insanın yaratılış safhaları ifade edilmektedir. Buna göre insanın yaratılışı toprakla başlamış, çamur, süzülmüş çamur, gibi merhalelerden geçmiş, sonra kiremit gibi sert bir yapıya kavuşmuştur.

Bu merhalelerde anlatılanın ilk insanın yaratılışı olduğu açıktır. Bu nevi ayetlerin bazılarının devamında bu yaratılıştan sonra meleklerin Âdem’e secde etmeye davet edilmelerinin zikredilmesi de bu kanaati desteklemektedir.(7)

Bakara suresinde 32. Ayette geçen “ceale” kelimesi ile ifade edilen yaratmanın üst mertebesi meallerini verdiğimiz ayetlerde gayet açıktır. Toprak seviyesinde başlayan yaratılış, bitki ve havyan seviyesinde kalmıyor. Doğrudan insan mertebesine yükseltiliyor.

Şimdiki yaratılışta da böyle yükseltilme yok mudur? Anne karnında ilk insanın teşekkülü tek hücre ile başlar. Tek hücreden, bütün aza ve duygularıyla donatılarak yaratılmış bebek az mı yükseltilmiştir? Tek hücreden, akıllı, şuurlu, düşünen, bilen ve hayal eden insan seviyesine çıkarılmıştır. Bundan daha büyük makam olur mu?

İlk ayette insanın topraktan yaratıldığı ifade edildikten sonra yeryüzünde yayıldığının belirtilmesi, yeryüzünün muhtelif bölgelerine yayılmış çeşitli ırkların topraktan yaratılmış olan Hz. Âdem’in soyundan geldiğine işaret etmektedir. Nitekim Bir hadis-i şerifte de Hz. Âdem’in yeryüzünün çeşitli bölgelerden alınan bir kabza topraktan yaratıldığı, bundan dolayı Âdemoğullarının çeşitli renklerde olduğu ifade edilmektedir.(8)

2. Hz. Âdem’den Eşinin Yaratılışı

“Sizi bir tek kişiden (nefs-i vâhideden) yarattı, ondan da eşini yarattı.” (9)

Bu ayette Yüce Allah insanlara hitaben onları bir tek kişiden (nefs-i vâhide’den) yarattığını haber vermektedir. Müfessirler, bu nefsin (kişinin) Hz. Âdem olduğu ve bu nefisten yaratılan eşinin de Hz. Havva olduğu konusunda ifade ederler.

Hz. Âdem’in yaratılışıyla ilgili ayet ve hadis-i şerifler bu manayı ifade ettiği gibi, bu konuda Tevrat’taki ifadeler de müfessirlerin yorumlarını desteklemektedir.

Ayetteki “ve halaka minha zevceha” (o nefisten de eşini yarattı) ifadesi hakkında ise, genelde “Hz. Âdem’in sol kaburgasından da Hz. Havva’yı yarattı.” manası verilmiştir.

Bununla beraber bazı müfessirler ise eşini, “min cinsihâ” (onun yani Hz. Âdem’in cinsinden) yarattı manasını vermişlerdir.  Yani sizi Hz. Âdem’den yarattı ve Hz. Havva’yı da Hz. Âdem’den (genel kabule göre) veya Hz. Âdem cinsinden (bazı müfessirlere göre) yarattı denmiş olur.

Böylece her iki tefsire göre de insanların bir nefisten (Hz. Âdem’den) yaratıldığı ifade edilmiş oluyor.

“Sizin yaratılmanız ve yeniden diriltilmeniz ancak bir tek kişinin (nefs-i vâhidenin) yaratılıp diriltilmesi gibidir.”(10)

ayetinde geçen nefs-i vâhide’nin bir tek kişi manasında olduğu açık ve net olduğu gibi, A’râf suresindeki 189. ayetteki nefs-i vahideden maksadın da bir tek kişi olduğu da gayet açıktır.

“Allah katında İsa’nın misali Âdem gibidir. Onu topraktan yarattı sonra ‘Ol!..’ dedi o da oluverdi.” (11)

ayetinin delaletiyle de bu kişi Hz. Âdem’dir.

Nisa suresindeki benzer ayette devamla “ve o ikisinden pek çok erkek ve kadınlar yaratıp yeryüzüne yaydı.” (12) ifadesi bu ayette belirtilenlerin iki kişi (Hz. Âdem ve Hz. Havva) olduğunun ayrı bir delilidir.

3. Hz. Âdem ve Hz. Havva’dan İnsan Neslinin Yaratılışı

“İnsan’ı yaratmaya çamurdan başladı. Sonra onun neslini hakir bir sudan yarattı.” (13)

Bu ayetlerde Cenab-ı Hak, günümüzdeki insanların yaratılışına nazarımızı çeviriyor. İlk insanın yaratılışı ile diğerlerinin yaratılışı arasındaki ayrıma dikkat çekiliyor. Bu ayette, “insan”dan maksadın “Âdem”“neslehu” (onun nesli) ifadesinden maksadın da diğer “insanlar” olduğu açıktır.

Allah’ın “Âdem’e secde edin!” emrine karşılık, ateşten yaratılmış olan İblis’in “çamurdan yarattığın bir kimseye mi secde edeceğim.”(14) diyerek secdeden imtina etmesi de, çamurdan yaratılan kişinin Hz. Âdem olduğu konusunda açık bir delildir.

Cenab-ı Hak farklı yaratılışları şöyle beyan buyuruyor:

“Allah her türlü yaratmayı bilir.”(15)

Önceleri cinlerin atasını (Cânn) yalın ateşten yarattığı(16) gibi, ilk insanı topraktan, sonra O’nun neslini de hakir bir sudan yaratmıştır.(17)

İlk insan ve onun eşi ile onlardan meydana gelen günümüz insanın yaratılışını ayetler gayet açık şekilde beyan buyurmaktadırlar. Siz Allah’ın sözü olan Kuran’ı dinleyiniz.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂