Değerli kardeşim,

Allah Teala’nın, gözle görüleceği konusunda üç görüş söylenilmektedir:

Birinci görüşe göre: Allah Teala’yi gözler dünyada görmeyecek âhirette görecektir. 

Hz. Aişe (r.a.) :

“Gözler onu göremez, o ise bütün gözleri görür.” (En’am, 6/103)

âyetini delil göstererek bu görüşü beyan etmiştir. (1)

İkinci görüşe göre: Allah Teala hem dünyada hem de âhirette görülecektir. Allah Teala’yı dünyada görme Hz. Muhammed (asm) için gerçekleşmiştir. Ancak Resulullahın, Allah Teala’yı görmesi bizzat gözüyle mi yoksa kalbiyle mi gerçekleştiği meselesi ihtilaf konusu olmuşsa da kalbiyle bir veya iki defa gördüğü görüşü tercih edilmiştir. Abdullah b. Abbas, Ebu Salih, Süddi, İkrime bu görüştedirler. (2,3,4)

Üçüncü görüşe göre ise: Allah Teala ne dünyada ne de âhirette görülecektir. Bu görüş Mutezile’ye aittir. Allah Teala’nın âhirette görüleceğini beyen eden sağlam hükümlere ters düşmektedir. Bu sebeple itibar edilecek bir görüş değildir. 

Allah Teala’nın âhirette görüleceğini beyan eden âyetlerden bazısı şunlardır:

“O gün Rablerine bakan pırıl pırıl parlayan yüzlerde vardır.” (5)

“Hayır! Hayır! Bu, cezasız kalmayacak. Onlar, o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır.” (6)

Dipnotlar:

1. Buharî, K. Tefsir el-Kur’an sure 53, bab:l
2. Tirmizî, K.Tcfsir el-Kur’art, Sure: 53, bah: 7, Hadis no: 3279.
3. Müslim, K.el-İman, bab: 292, Hadis no: 178
4. Tirmızı, K. Tefsir cl-kKur’nn sure 53 Hadis No 3278
5. Kıyamet suresi âyet: 22-23
6. Mutaffifin suresi, âyet: 15

(bk. Taberi Tefsiri)

Kaynak: Sorularla İslamiyet