Kadınların namazda imamlık yapması, bir kadının hemcinsleri olan diğer kadınlara imamlığı ve kadın-erkek karışık cemaate veya sadece erkeklere imamlığı olarak iki kısma ayrılır.
Kadının hemcinsleri olan diğer kadınlara imamlığı konusunda, Hz. Peygamber (sav)’in hanımlarından Ümmî Seleme ve Hz. Aişe’nin kadınlara imam olarak namaz kıldırdıklarına, bu durumda öne geçmeyip ilk safın ortasında durduklarına ait ilk devir hadis kaynaklarında bilgiler vardır.

Kadınların günlük beş vakit namazda olduğu gibi, teravih namazında da diğer kadınlara imamlık yapmaları İslam fakihleri tarafından caiz görülmüştür. Ancak Hanefilere göre kerahetle caizdir.

Kadınların Namazda Erkeklere İmamlık Yapması Mümkün mü?

Bir kadının, erkeklere veya kadın-erkek karışık cemaate imamlık yapması ise, İmam-ı Azam Ebu Hanife, Şafiî gibi müçtehitler ile Cumhur-u fukaha, kadının erkeklere imamlığını caiz görmemişlerdir. Böyle bir namaz kılınmışsa erkeklerin namazları geçersiz olur, yeniden kılmaları gerekir. Çünkü Hz. Cabir ve Hz. Ali’den rivayet edildiğine göre: “Kadın erkeğe imamlık yapamaz.” (Beyhaki, Sünen, III/90; İbn-i Ebi Şeybe, Musannef, 1/430; İbn-i Rüşd, Bidayetü’l-Müçtehid, 1/114; Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslamî ve Edilletuhu, II/175; Nevevi, el-Mecmu, IV/223; Din İşleri Yüksek Kurulu Kararları, Diyanet İşleri Başkanlığı, 23.06.2002).

Diğer taraftan Darakutni’de yer alan bir rivayet, Peygamber Efendimiz (sav)’in Ümmü Varaka’ya kadınlara imamlık yapmasına izin verdiği, şeklindedir (Darakutnî, Sünen, 1/279). Her hâlükârda rivayette açıkça görüleceği üzere Peygamber Efendimiz (sav) bir kadına sadece kendi hane halkından biri kadın diğeri yaşlı erkek kölesine kıldırması için izin vermiştir. Bu kadının namaz kıldırdığı insanlar kendi ev halkıdır ve bu özel bir durumdur.

Bütün bunlarla birlikte Allah Resulü (sav), kadınların evde namaz kılmalarının daha faziletli olduğunu bildirmiştir (Ebu Davud, salat, 53; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI/371; Müstedrek, 1/328).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

MÜTEDEYYİN/DİNDAR BİR DOKTOR, ANNE KARNINDAKİ ÇOCUĞUN SAKAT OLARAK DOĞACAĞINI SÖYLERSE, KÜRTAJ İLE ÇOCUĞU ALDIRMAK CAİZ MİDİR?

ORUÇLUYKEN, İHTİYAÇTAN DEĞİL DE KEYFİ OLARAK BANYO YAPMAK (YIKANMAK) ORUCU BOZAR MI, MEKRUH MU?

BİR MÜSLÜMAN MARS’A GİDERSE NAMAZ, ORUÇ, VE HAC NE OLACAK?

TORPİL YAPARAK İŞE GİRENİN KAZANCI HARAM MIDIR?

KATILIM (FİNANS) BANKALARINDAN ”KAR PAYI” FAKTÖRÜNDE YARARLANMAK İSTİYORUM. BU CAİZ MİDİR? BU KONUDA FETVA VERİLMİŞ MİDİR?